Zapytanie ofertowe

Nr postępowania 46C/2020/OLKUSZ na dostawę/sprzedaż podstawy pod zmywarkę

Nazwa i  kod CPV: 39000000-2

Pełna nazwa: Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące

Termin składania ofert: do dnia 2.9.2020

Nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności:  2020-916-1250

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 46C/2020/OLKUSZ na dostawę/sprzedaż podstawy pod zmywarkę

w ramach  projektu pod tytułem „Dzienny Dom Opieki Medycznej „ZACISZE” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020,

Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2.  Poddziałanie 9.2.1.

z Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr projektu: RPMP.09.02.01-12-0013/18

 

Zapytanie ofertowe

  1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Załączniki Nr 1 do Zapytania ofertowego).
  2. Formularz ofertowy (Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego).
  3. Istotne postanowienia umowy – wzór umowy (Załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego).

4.Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (Załącznik Nr 4 do Zapytania

ofertowego)

  1. Wzór potwierdzenia złożenia oferty (Załącznik Nr 5 do Zapytania ofertowego).
  2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego).
  3. Ogólna klauzula informacyjna (Załącznik nr 7 do Zapytania ofertowego).

Zapytanie ofertowe podstawa pod zmywarkę
zał. nr 1 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
zał. nr 2 formularz ofertowy podstawa pod zmywarkę
zał. nr 2 formularz ofertowy podstawa pod zmywarkę
zał. nr 3 ZACISZE UMOWA MEBLE
Zał. nr 4 ZACISZE OSWIADCZENIE o braku powiązań
Zał. nr 5 ZACISZE POTWIERDZENIE ZŁOŻENIA
zał. nr 6 OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
zał. nr 7 ZACISZE Klauzula informacyjna do zawieranych umów