ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr postępowania 47B/2020/OLKUSZ na dostawę/ sprzedaż środków ochrony osobistej oraz środków do dezynfekcji

Nazwa i kod CPV: 33000000-0

Pełna nazwa:

33000000-0 – Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

39000000-2 – Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące

Termin składania ofert: do dnia 1.9.2020

Nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 2020-916-1218

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr 47B/2020/OLKUSZ na dostawę/ sprzedaż środków ochrony osobistej oraz środków do dezynfekcji w ramach projektu pod tytułem „Dzienny Dom Opieki Medycznej „ZACISZE” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020,

Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2. Poddziałanie 9.2.1.  z Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr projektu: RPMP.09.02.01-12-0013/18

Zapytanie ofertowe

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Załączniki Nr 1 do Zapytania ofertowego).

2. Formularz ofertowy (Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego).

3. Istotne postanowienia umowy – wzór umowy (Załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego).

4.Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (Załącznik Nr 4 do Zapytania

ofertowego)

5. Wzór potwierdzenia złożenia oferty (Załącznik Nr 5 do Zapytania ofertowego).

6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego).

7. Ogólna klauzula informacyjna (Załącznik nr 7 do Zapytania ofertowego).

 

pytania i odpowiedzi do postępowania 47B 2020 OLKUSZ
zał. nr 1 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia środki czystości AKTUALNE
Zał. nr 2 FORMULARZ OFERTOWY MATERIAŁY GOSPODARCZE – ARTYKUŁY HIGIENICZNE
Zał. nr 2 FORMULARZ OFERTOWY MATERIAŁY GOSPODARCZE – ARTYKUŁY HIGIENICZNE
zał. nr 3 ZACISZE UMOWA
Zał. nr 4 ZACISZE OSWIADCZENIE o braku powiązań
Zał. nr 5 ZACISZE POTWIERDZENIE ZŁOŻENIA
zał. nr 6 OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
zał. nr 7 ZACISZE Klauzula informacyjna do zawieranych umów
ZAPYTANIE OFERTOWE – MATERIAŁY przecikow pandemii