ZAKOŃCZENIE PROJEKTU I MOŻLIWOŚĆ DALSZEGO UDZIELANIA WSPARCIA W RAMACH DDOM

Olkusz dnia 30.06.2022

Informujemy iż zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie projektu jego realizacja dobiegła końca z dniem 30.06.2022 r.  W związku z powyższym zakończyła się możliwość finansowania ze środków projektu nr RPMP.09.02.01-12-0013/18.

W okresie od 2018-10-01 do 2022-06-30  projekt pn. „„Dzienny Dom Opieki Medycznej „ZACISZE” współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie,  Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne,  Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie.

Realizacja projektu przebiegła zgodnie z założeniami wniosku a planowane rezultaty zostały osiągnięte:

  • Liczba wspartych w  programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu – 21 miejsc
  • Odsetek osób korzystających z usług dziennego domu opieki medycznej pozytywnie oceniających funkcjonowanie domu opieki medycznej (na podstawie badania satysfakcji pacjentów lub członków ich rodzin ponad 80 %

Informujemy, iż mimo zakończenia realizacji Projektu w ramach trwałości projektu, deklarujemy gotowość do wykonywania usług DDOM (przy założeniu zebrania odpowiedniej ilości osób chętnych).

Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie w zakresie TRWAŁOŚCI PROJEKTU

oświadczamy, iż jako:

  1. Beneficjent zobowiązuje się jest do zachowania trwałości miejsc opieki medycznej utworzonych w ramach Projektu po zakończeniu realizacji Projektu co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji Projektu. Trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna gotowość podmiotów do świadczenia usług.
  2. Beneficjent zobowiązuje się do zachowania trwałości utworzonych w ramach Projektu podmiotów po zakończeniu realizacji Projektu, co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji Projektu. 

Trwałość rezultatów projektu zostanie zapewniona poprzez:

-udzielenie świadczeń finansowanych przez NFZ (bez udziału środków europejskich) lub

-pobieranie opłat za usługi w ramach DDOM w wysokości, która nie generuje dochodu lub

-zapewnienia utrzymania gotowości do wykonywania ww. usług, przy jednoczesnym prowadzeniu działań informacyjnych o możliwości korzystanie ze świadczeń za odpłatności.

 

Jednocześnie deklarujemy, iż będziemy podejmować wszelkie działania celem zapewnienia finansowania funkcjonowania DDOM ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia lub innych środków publicznych. Niestety, na dzień dzisiejszy nie ma możliwości podpisania umowy z NFZ na finansowanie usług DDOM (jako świadczenia gwarantowanego), nie ma także możliwości pozyskania środków na ten cel z żadnego innego publicznego źródła – w związku z czym, dla osób chętnych do skorzystania ze wsparcia od dnia 01.07.2022 r usługi DDOM świadczone będą odpłatnie.

 

W związku z faktem, iż w okresie trwałości zobligowani jesteśmy do świadczenia usług DDOM w zakresie takim, jak były one świadczone w ramach zakończonego Projektu (szczegółowy opis w zakładce „Krótki opis projektu i realizacja” i „Standard DDOM”) to koszt odpłatnego pobytu w DDOM skalkulowano w oparciu o koszty bezpośrednie wynikające z Projektu przy założeniu pobieranie opłat za usługi w ramach DDOM w wysokości, która nie generuje dochodu.

 

Według dotychczasowych danych średniomiesięczny bezpośredni koszt utrzymania DDOM (pełen zakresu usług wynikającego ze standardu DDOM dla projektu) to kwota przekraczająca 78.000,00 zł, jednocześnie w DDOM funkcjonuje 21 miejsc opieki, w związku z czym, przy założeniu pełnego obłożenia 21 miejsc miesięczny koszt pobytu dla 1 osoby to kwota 3700 zł.

Mniejsza liczba chętnych będzie każdorazowo wpływać na zwiększenie miesięcznego kosztu pobytu w DDOM. 

Wsparcie skierowane jest do pacjentów:

- bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej;

-pacjenci, u których występuje ryzyko hospitalizowania w najbliższym czasie lub którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego.

Wsparcie skierowane będzie do osób niesamodzielnych, w szczególności do osób powyżej 65 lat których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym.

-świadczenia w DDOM udzielane będą pacjentom wymagającym, ze względu na stan zdrowia, świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a niewymagającym hospitalizacji w oddziale szpitalnym, którzy w ocenie skalą poziomu samodzielności (skala Barthel) otrzymali 40-65 punktów.

Świadczeniami opieki zdrowotnej realizowanymi w ramach DDOM będą objęte osoby mające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.).

Kryteria wyłączenia z możliwości korzystania z usług DDOM

  • Ze względu na charakter opieki świadczonej w DDOM, ze wsparcia wyłączone będą osoby korzystające ze świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz rehabilitacji leczniczej, w warunkach  ośrodka lub oddziału dziennego oraz w warunkach stacjonarnych, a także osoby, w przypadku których podstawowym wskazaniem do objęcia ich opieką jest zaawansowana choroba psychiczna lub uzależnienie (korzystające ze świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień).
  • Uczestnikiem/uczestniczką projektu nie może być osoba która jest uczestnikiem innego projektu realizowanego w tym samym czasie w ramach RPO WM 2014-2020, w którym przewidziane formy wsparcia uczestnika są tego samego rodzaju lub zmierzają do tego samego celu/korzyści dla uczestnika projektu. Powyższy wymóg zostanie zweryfikowany na podstawie oświadczenia uczestnika projektu. Kwalifikowalność uczestników zostanie zbadana i potwierdzona w momencie przystąpienia danego uczestnika do projektu

Rodzaj i charakter wsparcia:

DDOM zapewni opiekę medyczną połączoną z kontynuacją terapii i procesem usprawniania w zakresie funkcjonalnym oraz procesów poznawczych. Do podstawowych kategorii świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach DDOM należeć będą:

-opieka pielęgniarska, w tym edukacja pacjenta dotycząca samoopieki i samopielęgnacji doradztwo w doborze odpowiednich wyrobów medycznych usprawnianie ruchowe stymulacja procesów poznawczych terapia zajęciowa przygotowanie rodziny i opiekunów pacjenta do kontynuacji opieki (działania edukacyjne).

Czas trwania  pobytu w DDOM:

Czas trwania pobytu w DDOM będzie ustalany indywidualnie przez zespół terapeutyczny i nie może być krótszy niż 30 dni roboczych i dłuższy niż 120 dni roboczych. Pobyt może zostać skrócony z założonych 30 dni w przypadku dobrowolnej rezygnacji pacjenta oraz w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia, wymagającego realizacji świadczeń zdrowotnych w warunkach stacjonarnych (leczenie szpitalne, stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne). W pierwszym miesiącu, zaleca się, aby pacjenci przebywali w DDOM przez 5 dni w tygodniu przez 8-10 godzin dziennie, następnie w zależności od poprawy stanu zdrowia, liczba i częstotliwość udzielanych świadczeń może być stopniowo zmniejszana w zależności od potrzeb indywidualnych każdego pacjenta, jednak nie może odbywać się w czasie krótszym niż 4 godzin dziennie.

ODBIORCY PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA PROJEKTOWEGO są zgodni z Regulaminem konkursu tzn. gr docelową (ostatecznymi odbiorcami wsparcia) w ramach niniejszego projektu są:

  1. a) osoby niesamodzielne
  2. b) opiekunowie nieformalni os niesamodzienych
  3. c) Wnioskodawca jako podmiot świadczący usł z zakresu opieki długoterminowej

Projekt obejmie wsparciem os mieszkające w rozumieniu KC na terenie wskazanym Gminy Olkusz.

Osoby chętne do skorzystania z wsparcia DDOM prosimy o kontakt:

telefoniczny pod numerem: 606114901