Olkusz dnia 30.06.2022

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU I MOŻLIWOŚĆ DALSZEGO UDZIELANIA WSPARCIA W RAMACH DDOM W OKRESIE TRWAŁOŚCI

Informujemy iż zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie projektu jego realizacja dobiegła końca z dniem 30.06.2022 r. w związku z czym, zakończyła się możliwość finansowania ze środków projektu nr RPMP.09.02.01-12-0013/18.

W okresie realizacji projektu  tzn. od 2018-10-01 do 2022-06-30  projekt pn. „Dzienny Dom Opieki Medycznej „ZACISZE” współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie,  Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne,  Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie.

Realizacja projektu przebiegła zgodnie z założeniami wniosku a planowane rezultaty zostały osiągnięte:

 • Liczba wspartych w  programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu – 21 miejsc
 • Odsetek osób korzystających z usług dziennego domu opieki medycznej pozytywnie oceniających funkcjonowanie domu opieki medycznej (na podstawie badania satysfakcji pacjentów lub członków ich rodzin ponad 80 %

Informujemy, iż mimo zakończenia realizacji Projektu w ramach trwałości projektu, deklarujemy gotowość do wykonywania usług DDOM.

Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie w zakresie TRWAŁOŚCI PROJEKTU

oświadczamy, iż jako:

 1. Beneficjent zobowiązuje się jest do zachowania trwałości miejsc opieki medycznej utworzonych w ramach Projektu po zakończeniu realizacji Projektu co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji Projektu. Trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna gotowość podmiotów do świadczenia usług.
 2. Beneficjent zobowiązuje się do zachowania trwałości utworzonych w ramach Projektu podmiotów po zakończeniu realizacji Projektu, co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji Projektu.

 

Trwałość rezultatów projektu zostanie zapewniona poprzez:

-udzielenie świadczeń finansowanych przez NFZ (bez udziału środków europejskich) lub

-pobieranie opłat za usługi w ramach DDOM w wysokości, która nie generuje dochodu lub

-zapewnienia utrzymania gotowości do wykonywania ww. usług, przy jednoczesnym prowadzeniu działań informacyjnych o możliwości korzystanie ze świadczeń za odpłatności.

Jednocześnie deklarujemy, iż będziemy podejmować wszelkie działania celem zapewnienia finansowania funkcjonowania DDOM ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia lub innych środków publicznych. Niestety, na dzień dzisiejszy nie ma możliwości podpisania umowy z NFZ na finansowanie usług DDOM (jako świadczenia gwarantowanego), nie ma także możliwości pozyskania środków na ten cel z żadnego innego publicznego źródła – w związku z czym, dla osób chętnych do skorzystania ze wsparcia od dnia 01.7.2022 r usługi DDOM świadczone będą odpłatnie.

W związku z faktem, iż w okresie trwałości zobligowani jesteśmy do świadczenia usług DDOM w zakresie takim, jak były one świadczone w ramach zakończonego Projektu (szczegółowy opis nas str www projektu w zakładce „Krótki opis projektu i realizacja” oraz standard DDOM) to koszt odpłatnego pobytu w DDOM skalkulowano w oparciu o koszty bezpośrednie wynikające z Projektu przy założeniu pobieranie opłat za usługi w ramach DDOM w wysokości, która nie generuje dochodu.

Według dotychczasowych danych średniomiesięczny bezpośredni koszt utrzymania DDOM (pełen zakresu usług wynikającego ze standardu DDOM dla projektu) to kwota przekraczająca 78.000,00 zł, jednocześnie w DDOM funkcjonuje 21 miejsc opieki, w związku z czym, przy założeniu pełnego obłożenia 21 miejsc miesięczny koszt pobytu dla 1 osoby to kwota 3700 zł.

Mniejsza liczba chętnych będzie każdorazowo wpływać na zwiększenie miesięcznego kosztu pobytu w DDOM.

Wsparcie skierowane jest do pacjentów:

- bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej;

-pacjenci, u których występuje ryzyko hospitalizowania w najbliższym czasie lub którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego.

Wsparcie skierowane będzie do osób niesamodzielnych, w szczególności do osób powyżej 65 lat których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym.

-świadczenia w DDOM udzielane będą pacjentom wymagającym, ze względu na stan zdrowia, świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a niewymagającym hospitalizacji w oddziale szpitalnym, którzy w ocenie skalą poziomu samodzielności (skala Barthel) otrzymali 40-65 punktów.

Świadczeniami opieki zdrowotnej realizowanymi w ramach DDOM będą objęte osoby mające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.).

Kryteria wyłączenia z możliwości korzystania z usług DDOM

 • Ze względu na charakter opieki świadczonej w DDOM, ze wsparcia wyłączone będą osoby korzystające ze świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz rehabilitacji leczniczej, w warunkach  ośrodka lub oddziału dziennego oraz w warunkach stacjonarnych, a także osoby, w przypadku których podstawowym wskazaniem do objęcia ich opieką jest zaawansowana choroba psychiczna lub uzależnienie (korzystające ze świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień).
 • Uczestnikiem/uczestniczką projektu nie może być osoba która jest uczestnikiem innego projektu realizowanego w tym samym czasie w ramach RPO WM 2014-2020, w którym przewidziane formy wsparcia uczestnika są tego samego rodzaju lub zmierzają do tego samego celu/korzyści dla uczestnika projektu. Powyższy wymóg zostanie zweryfikowany na podstawie oświadczenia uczestnika projektu. Kwalifikowalność uczestników zostanie zbadana i potwierdzona w momencie przystąpienia danego uczestnika do projektu

Rodzaj i charakter wsparcia:

DDOM zapewni opiekę medyczną połączoną z kontynuacją terapii i procesem usprawniania w zakresie funkcjonalnym oraz procesów poznawczych. Do podstawowych kategorii świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach DDOM należeć będą:

-opieka pielęgniarska, w tym edukacja pacjenta dotycząca samoopieki i samopielęgnacji doradztwo w doborze odpowiednich wyrobów medycznych usprawnianie ruchowe stymulacja procesów poznawczych terapia zajęciowa przygotowanie rodziny i opiekunów pacjenta do kontynuacji opieki (działania edukacyjne).

Zapewnione zostaną również:

-niezbędne badania diagnostyczne oraz specjalistyczne konsultacje lekarskie

-odpowiednie do stanu zdrowia wyżywienie, zajęcia dodatkowe, pozwalające na zagospodarowanie czasu wolnego pomiędzy udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi.

-prowadzone będą działania stymulujące pacjenta do samodzielnej pracy oraz monitorujące stan pacjentów po opuszczeniu DDOM polegające na:

-prowadzeniu wizyt domowych (1-2) przez fizjoterapeutę,

-wykonywania rozmów tel przez personel DDOM;

Nawiązania współpracy personelu DDOM z pielęgniarką środowiskową, która w razie zdiagnozowania potrzeby  będzie świadczyła usługi na rzecz pacjenta w zakresie spraw socjalnych poprzez instytucje, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe oraz placówki ochrony zdrowia.

Rekrutacja do projektu w okresie trwałości projektu odbywać się będzie na tych samych zasadach co podczas realizacji projektu tzn. rekrutacja odbywać się zgodnie z Regulaminem który został zamieszczony na str www oraz w DDOM. Spełnienie przez uczestnika/uczestniczkę projektu kryteriów kwalifikowalności zostanie potwierdzone stosownym zaświadczeniem lub oświadczeniem np. dot. miejsca zamieszkania lub wieku. Regulamin zawiera przejrzyste kryteria, uwzględniające utworzenie listy, na podstawie których Wnioskodawca będzie rekrutował uczestników/uczestniczki projektu.

ZASADY KWALIFIKOWANIA I TRYB KIEROWANIA DO DZIENNEGO DOMU OPIEKI MEDYCZNEJ Kierowanie do DDOM odbywa się na podstawie skierowania oraz karty oceny stanu klinicznego, sporządzanej z zastosowaniem skali poziomu samodzielności (skala Barthel).

Skierowanie do dziennego domu opieki medycznej wydaje:

- lekarz ubezpieczenia zdrowotnego;

-w przypadku pacjentów bezpośrednio po leczeniu szpitalnym – lekarz ubezpieczenia zdrowotnego udzielający świadczeń w szpitalu.

Wymagane będzie podpisanie i dostarczenie wymaganej dokumentacji rekrutacyjnej tj. Karta zgłoszenia do projektu, formularz rekrutacyjnych, zgody na przetwarzania danych osobowych, deklaracja uczestnictwa w projekcie

KRYTERIA I KOLEJNOŚĆ W REKRUTACJI ORAZ WYMAGANE DOKUMENTY ŹRÓDŁOWE

Kryteria rekrutacji są mierzalne tzn. zostały zastosowane odpowiednie wagi punktowe za spełnienie określonych warunków występujących po stronie uczestników/uczestniczek.

W rekrutacji zostaną uwzględnione następujące kryteria:

1.Kryteria formalne: warunkujące udział w projekcie:

 • Oświadczenie dotyczące miejsca zamieszkania - wymagane Gmina Olkusz
 • Oświadczenie dotyczące braku wykluczenia uczestnictwa w projekcie
 • Weryfikacja prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.)
 • Wymagane oświadczenie:

Skierowania (załącznik nr 1)  i skala Barthel (załącznik nr 2).

 

2.Kryteria mierzalne - za kryteria dotyczące wieku przyznano następującą liczbę pkt.:

- 1 pkt dla os powyżej 65r.ż

- 0 pkt dla os poniżej 65r. ż

Źródło informacji: Oświadczenie dotyczące wieku (dowód osobisty do wglądu)

REJESTRACJA nastąpi wg kolejności zgłoszeń tzn. liczy się dzień wpływu wymaganej dokumentacji do Wnioskodawcy (utworzone zostaną 2 list tj. jedna z os. po 65 r.ż, druga z os. do 65 r.ż)

Czas rekrutacji: Rejestracje będzie odbywać się w trybie ciągłym. Komisja Rekrutacyjna dokona wyboru oraz powiadomi o wynikach rekrutacji i stworzeniu list.

Forma rejestracja: tel, osobiście i przez os. trzecie,

Os odpowiedzialnymi za przeprowadzenie rekrutacji będzie 2 osobowa Komisja powołana przez Kierownika Projektu. O wyniku rekrutacji decydować będzie miejsce na liście rankingowej zgodnie z przyjętymi kryteriami.

Lista rezerwowa: Osoby które nie znalazły się na liście zakwalifikowanych zostaną wpisani na listę rezerwową. W przypadku zwolnienia się miejsc trafiają oni na listę zakwalifikowanych wg kolejności z listy z przyznaną punktacją.

Zasady tworzenia listy rankingowej: Wymagane będzie spełnienie kryteriów formalnych warunkujących możliwości udziału w projekcie tj. niespełnienie któregoś z kryterium skutkuje negatywną oceną podczas postępowania rekrutacyjnego. Podczas rekrutacji decyduje miejsce os na liście rankingowej ustalonej na podstawie punktów uzyskanych podczas całego postępowania rekrutacyjnego.

Miejsce rekrutacji:   DDOM  ul. Kazimierza Wielkiego 86 w Olkuszu woj. Małopolskie (Centrum Olkusza)

Miejsce rekrutacji i realizacji projektu są przystosowane do os. z niepełnosprawnościami i znajduje się w pobliżu głównym ciągów komunikacyjnych (budynek dostosowany do os niepełnosprawnych, parking)

Osoby chętne do skorzystania z wsparcia DDOM prosimy o kontakt:

telefoniczny pod numerem: 606114901

Zasady rekrutacji

ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO - OPIEKUŃCZY "ZACISZE" PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE EWA STANEK, BOŻENA MITKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

z siedzibą w Zimnodół 51, 32-300 Zimnodół

Dane Kontaktowe

Tel: 32 706 56 57
Tel: 600 342 549
Emal: ddom@zacisze.olkusz.pl

Dzienny Dom Opieki Medycznej "ZACISZE"

32-300 Olkusz
ul. Kazimierza Wielkiego 86

https://ddom.zacisze.olkusz.pl/wp-content/uploads/2018/10/about-720x400.jpg

Dzienny Dom Opieki Medycznej "ZACISZE"

W ramach projektu pn. „Dzienny Dom Opieki Medycznej "ZACISZE" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 - 2020

 • 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie,
 • Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne,
 • Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie
 • Projekt nr RPMP.09.02.01-12-0013/18

Aktualności

Najnowsze Zapytania Ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 32E/2022/OLKUSZ

Nr postępowania nr zapytanie ofertowe nr 32E/2022/OLKUSZ na dostawę/sprzedaż materiałów wykorzystywanych w terapii zajęciowej Nazwa i kod CPV: • 30190000-7 Różny sprzęt i artykuły…

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 35C/2022/OLKUSZ

Nr postępowania nr  ZAPYTANIE OFERTOWE NR 35C/2022/OLKUSZ na dostawę/sprzedaż materiałów gospodarczych i środków czystości Nazwa i  kod CPV: Kod i nazwa według Wspólnego Słownika…