Projekt i Realizacja

ZAKŁAD PIELEGNACYJNO - OPIEKUNCZY "ZACISZE" PIELEGNIARKI I POŁOZNE EWA STANEK, BOZENA MITKA SPÓŁKA PARTNERSKA z siedzibą w Zimnodół 51 32-300 Zimnodół realizuje projekt pn. „Dzienny Dom Opieki Medycznej "ZACISZE"
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020
9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie,
Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne,
Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie
Nr projektu RPMP.09.02.01-12-0013/18

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

  • termin rozpoczęcia realizacji projektu 2018-10-01
  • termin zakończenia realizacji projektu 2022-06-30

BUDŻET PROJEKTU

Koszty ogółem 3,707,011.20 zł w tym

  • wkład własny 270,000.00 zł
  • w tym obejmuje dofinansowanie : 3,437,011.20 zł

Dofinansowanie pochodzi ze środków europejskich w kwocie 3,150,959.52 zł

MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU

„Dzienny Dom Opieki Medycznej "ZACISZE"
ul. Kazimierza Wielkiego 86 w Olkuszu woj. Małopolskie (Centrum Olkusza)

CEL OGÓLNY PROJEKTU

Wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi, poprzez rozwój systemu świadczeń zdrowotnych dla os niesamodzielnych, w tym starszych. Cel zostanie osiągnięty poprzez stworzenie i prowadzenie placówki DDOM " ZACISZE" przez Wnioskodawcę tj. Zakład Pielegnacyjno - Ppiekunczy "ZACISZE" Pielegniarki i Połozne Ewa Stanek, Bozena Mitka stanowiącego formę opieki skierowanej do osób niesamodzielnych, w szczególności do osób powyżej 65 r.ż., których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymaga całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym. Cel zostanie zrealizowany w terminie realizacji projektu tj. od 01.10.2018r do 30.06.2022r tj. 45 m-ca.
Wsparcie obejmie min 258 osób niesamodzielnych (tj 183 K i 75M) z których ok 95% ukończy pobyt w DDOM tj min 247 osoby (175K i 72M) oraz min 160 opiekunów osób niesamodzielnych (w tym 152K oraz 8M).
Pacjenci w wieku powyżej 65r.ż stanowić będą min 50% liczby pacjentów. Wsparacie będzie realizowane przez Wnioskodawcę w formie DDOM utworzonego i prowadzonego pod adresem ul. Kazimierza Wielkiego 86 Olkusz woj. małopolskie.

GRUPA DOCELOWA (UCZESTNICY) PROJEKTU

  • osoby niesamodzielne
  • opiekunowie nieformalni os niesamodzielnych
  • Wnioskodawca jako podmiot świadczący usługi z zakresu opieki długoterminowej

Projekt obejmie wsparciem os mieszkające w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie wskazanym Gminy Olkusz. Pacjenci w wieku powyżej 65rż stanowić będą min. 50% łącznej liczby pacjentów.

Do DDOM będą przyjęci:

  • pacjenci bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej;
  • pacjenci, u których występuje ryzyko hospitalizowania w najbliższym czasie lub którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego. Wsparcie skierowane będzie do osób niesamodzielnych, w szczególności do osób powyżej 65 lat których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym. Świadczenia w dziennym domu opieki medycznej udzielane będą pacjentom wymagającym, ze względu na stan zdrowia, świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a niewymagającym hospitalizacji w oddziale szpitalnym, którzy w ocenie skalą poziomu samodzielności (skala Barthel) otrzymali 40-65 punktów. Świadczeniami opieki zdrowotnej realizowanymi w ramach DDOM będą objęte osoby mające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.). Pacjenci w wieku powyżej 65rż stanowić będą min. 50% łącznej liczby pacjentów. W dziennym domu opieki medycznej będzie mogło przebywać równocześnie 21 pacjentów.

 

KRYTERIA WYŁĄCZENIA Z MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z USŁUG DDOM Ze względu na charakter opieki świadczonej w DDOM, ze wsparcia wyłączone będą osoby korzystające ze świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz rehabilitacji leczniczej, w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego oraz w warunkach stacjonarnych, a także osoby, w przypadku których podstawowym wskazaniem do objęcia ich opieką jest zaawansowana choroba psychiczna lub uzależnienie (korzystające ze świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień)