Projekt i Realizacja

Zakład pielęgnacyjno - opiekuńczy "Zacisze" pielęgniarki i położne Ewa Stanek, Bożena Mitka Spółka Partnerska z siedzibą w Zimnodół 51 32-300 Zimnodół realizuje projekt pn. „Dzienny Dom Opieki Medycznej "ZACISZE" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie Nr projektu RPMP.09.02.01-12-0013/18

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

 • termin rozpoczęcia realizacji projektu 2018-10-01
 • termin zakończenia realizacji projektu 2021-09-30

BUDŻET PROJEKTU

Koszty ogółem 3,707,011.20 zł w tym

 • wkład własny 270,000.00 zł
 • w tym obejmuje dofinansowanie : 3,437,011.20 zł

Dofinansowanie pochodzi ze środków europejskich w kwocie 3,150,959.52 zł

MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU

„Dzienny Dom Opieki Medycznej "ZACISZE"
ul. Kazimierza Wielkiego 86 w Olkuszu woj. Małopolskie (Centrum Olkusza)

CEL OGÓLNY PROJEKTU

Wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi, poprzez rozwój systemu świadczeń zdrowotnych dla os niesamodzielnych, w tym starszych. Cel zostanie osiągnięty poprzez stworzenie i prowadzenie placówki DDOM " ZACISZE" przez Wnioskodawcę tj. Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy "ZACISZE" Pielęgniarki i Położne Ewa Stanek, Bożena Mitka spółka partnerska stanowiącego formę opieki skierowanej do osób niesamodzielnych, w szczególności do osób powyżej 65 r.ż., których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymaga całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym. Cel zostanie zrealizowany w terminie realizacji projektu tj. od 01.10.2018r do 30.09.2021r tj. 36 m-cy. Wsparcie obejmie min 238 osób niesamodzielnych (tj 167 K i 71M) z których ok 95% ukończy pobyt w DDOM tj min 227 osoby (159K i 68M) oraz min 160 opiekunów osób niesamodzielnych (w tym 152K oraz 8M). Pacjenci w wieku powyżej 65r.ż stanowić będą min 50% liczby pacjentów. Wsparcie będzie realizowane przez Wnioskodawcę w formie DDOM utworzonego i prowadzonego pod adresem ul. Kazimierza Wielkiego 86 Olkusz woj. małopolskie.

GRUPA DOCELOWA (UCZESTNICY) PROJEKTU

 • osoby niesamodzielne
 • opiekunowie nieformalni os niesamodzielnych
 • Wnioskodawca jako podmiot świadczący usługi z zakresu opieki długoterminowej

Projekt obejmie wsparciem os mieszkające w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie wskazanym Gminy Olkusz. Pacjenci w wieku powyżej 65 r.ż. stanowić będą min. 50% łącznej liczby pacjentów.

Do DDOM będą przyjęci:

 • pacjenci bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej;
 • pacjenci, u których występuje ryzyko hospitalizowania w najbliższym czasie lub którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego. Wsparcie skierowane będzie do osób niesamodzielnych, w szczególności do osób powyżej 65 lat których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym. Świadczenia w dziennym domu opieki medycznej udzielane będą pacjentom wymagającym, ze względu na stan zdrowia, świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a niewymagającym hospitalizacji w oddziale szpitalnym, którzy w ocenie skalą poziomu samodzielności (skala Barthel) otrzymali 40-65 punktów. Świadczeniami opieki zdrowotnej realizowanymi w ramach DDOM będą objęte osoby mające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.). Pacjenci w wieku powyżej 65 r.ż. stanowić będą min. 50% łącznej liczby pacjentów. W dziennym domu opieki medycznej będzie mogło przebywać równocześnie 21 pacjentów.

KRYTERIA WYŁĄCZENIA Z MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z USŁUG DDOM

Ze względu na charakter opieki świadczonej w DDOM, ze wsparcia wyłączone będą osoby korzystające ze świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz rehabilitacji leczniczej, w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego oraz w warunkach stacjonarnych, a także osoby, w przypadku których podstawowym wskazaniem do objęcia ich opieką jest zaawansowana choroba psychiczna lub uzależnienie (korzystające ze świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień)

GŁÓWNE REZULTATY PROJEKTU (EFEKTY)

 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie min 238 osób w tym 167 Kobiet i 71 Mężczyzn
 • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami-0 szt
 • Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK)-1 szt
 • Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu 21 szt
 • Liczba podmiotów leczniczych, które zostały objęte narzędziami deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi-1 szt
 • Liczba zdeinstytucjonalizowanych miejsc opieki nad osobami zależnymi, które zostały utworzone w ramach programu-21 szt
 • Liczba pacjentów, którzy zostaną objęci opieką i ukończyli leczenie min 227 osób w tym 112 K i 68 M
 • Odsetek osób korzystających z usług DDOM pozytywnie oceniających funkcjonowanie domu opieki medycznej - min 80%

GŁÓWNE ZADANIA PROJEKTU

 1. doposażenie w sprzęt i oprogramowanie DDOM
 2. prowadzenie placówki zapewniającej dzienną opiekę i aktywizacje os niesamodzielnych (w tym działania edukacyjne)

ZGŁASZANIE SPECJALNYCH POTRZEB UCZESTNIKÓW PROJEKTU

w ramach projektu pn. „Dzienny Dom Opieki Medycznej "ZACISZE"
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie Projekt nr RPMP.09.02.01-12-0013/18.

Prosimy o zgłaszanie specjalnych potrzeb uczestników projektu pod poniżej podane dane kontaktowe do wyznaczonej "os pierwszego kontaktu”. Zgłoszenie specjalnej potrzeby obliguje Wnioskodawcę (ZAKŁAD PIELEGNACYJNO - OPIEKUNCZY "ZACISZE" PIELEGNIARKI I POŁOZNE EWA STANEK, BOZENA MITKA SPÓŁKA PARTNERSKA) do jej spełnienia w możliwie największym stopniu.

DANE KONTAKTOWE:

Dane kontaktowe do osoby „pierwszego kontaktu”
Kierownik Projektu Pani Bożena Mitka
tel. 606 114 901. Email: ddom@zacisze.olkusz.pl

Nazwa Beneficjenta:

ZAKŁAD PIELEGNACYJNO - OPIEKUNCZY "ZACISZE" PIELEGNIARKI I POŁOZNE EWA STANEK, BOŻENA MITKA SPÓŁKA PARTNERSKA

ul. Kazimierza Wielkiego 86 w Olkuszu woj. Małopolskie (Centrum Olkusza) (obiekt przystosowany do os. z niepełnosprawnością: winda, podjazd, miejsca parkingowe, łazienki itd)