ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr postępowania 45C/2020/OLKUSZ na dostawę/sprzedaż zmiękczacza automatycznego do wody montowanego do zmywarki

Nazwa i  kod CPV: Zmiękczacze wody

Kod: 39137000-1

Pełna nazwa: Zmiękczacze wody

Termin składania ofert: do dnia 2.9.2020

Nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności:    2020-916-1297

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 45C/2020/OLKUSZ

na dostawę/sprzedaż zmiękczacza automatycznego do wody montowanego do zmywarki w ramach  projektu pod tytułem „Dzienny Dom Opieki Medycznej „ZACISZE” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020,

Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2.  Poddziałanie 9.2.1. z Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr projektu: RPMP.09.02.01-12-0013/18

Zapytanie ofertowe

  1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Załączniki Nr 1 do Zapytania ofertowego).
  2. Formularz ofertowy (Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego).
  3. Istotne postanowienia umowy – wzór umowy (Załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego).
  4. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (Załącznik Nr 4 do Zapytania ofertowego)
  5. Wzór potwierdzenia złożenia oferty (Załącznik Nr 5 do Zapytania ofertowego).
  6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego).
  7. Ogólna klauzula informacyjna (Załącznik nr 7 do Zapytania ofertowego).

Zapytanie ofertowe Zmiękczacz
zał. nr 1 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZMIEKCZACZ
zał. nr 2 formularz ofertowy
zał. nr 2 formularz ofertowy
zał. nr 3 umowa zmiękczacz
Zał. nr 4 ZACISZE OSWIADCZENIE o braku powiązań
Zał. nr 5 ZACISZE POTWIERDZENIE ZŁOŻENIA
zał. nr 6 OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
zał. nr 7 ZACISZE Klauzula informacyjna do zawieranych umów