ZAPYTANIE OFERTOWE NR 42B/2022/OLKUSZ

Nr postępowania nr ZAPYTANIE OFERTOWE NR 42B/2022/OLKUSZ
na zakup i dostawę materiałów do sprzątania

Nazwa i kod CPV:
Kod i nazwa według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
• 39800000-0 Środki czyszczące i polerujące
• 39200000-4 Wyposażenie domowe
• 39224300-1 Miotły i szczotki i inne artykuły do sprzątania w gospodarstwie domowym

Termin składania ofert: do dnia 26.1.2022
Nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 2022-916-88718

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 42B/2022/OLKUSZ
na zakup i dostawę materiałów do sprzątania
dla Dziennego Dom Opieki Medycznej
w ramach projektu pod tytułem
„Dzienny Dom Opieki Medycznej „ZACISZE” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020,
Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2. Poddziałanie 9.2.1.
z Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr projektu: RPMP.09.02.01-12-0013/18

Zapytanie ofertowe:
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Załączniki Nr 1 do Zapytania ofertowego).
2. Formularz ofertowy (Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego).
3. Istotne postanowienia umowy – wzór umowy (Załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego).
4. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (Załącznik Nr 4 do Zapytania ofertowego)
5. Wzór potwierdzenia złożenia oferty (Załącznik Nr 5 do Zapytania ofertowego).
6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego).
7. Ogólna klauzula informacyjna (Załącznik nr 7 do Zapytania ofertowego).

INFORMACJA DLA ZAMIESZCZAJACEGO NA STR WW: Załączniki sa do pobrania ze str
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/88718