Zapytanie ofertowe nr 32E/2022/OLKUSZ

Nr postępowania nr zapytanie ofertowe nr 32E/2022/OLKUSZ
na dostawę/sprzedaż materiałów wykorzystywanych w terapii zajęciowej

Nazwa i kod CPV:
• 30190000-7 Różny sprzęt i artykuły biurowe
• 37000000-8 – Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne

Termin składania ofert: do dnia 26.1.2022
Nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 2022-916-88710

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 32E/202E/OLKUSZ
na dostawę/sprzedaż materiałów
wykorzystywanych w terapii zajęciowej

dla „Dzienny Dom Opieki Medycznej „ZACISZE” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020,
Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2. Poddziałanie 9.2.1. z Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr projektu: RPMP.09.02.01-12-0013/18

Zapytanie ofertowe:
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Załączniki Nr 1 do Zapytania ofertowego).
2. Formularz ofertowy (Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego).
3. Istotne postanowienia umowy – wzór umowy (Załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego).
4. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (Załącznik Nr 4 do Zapytania ofertowego).
5. Wzór potwierdzenia złożenia oferty (Załącznik Nr 5 do Zapytania ofertowego).
6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Zał. 6 do Zapytania ofertowego)
7. Klauzula informacyjna RODO (Załącznik Nr 7 do Zapytania ofertowego).

INFORMACJA DLA ZAMIESZCZAJACEGO NA STR WW: Załączniki sa do pobrania ze str
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/88710