ZAPYTANIE OFERTOWE NR 35C/2022/OLKUSZ

Nr postępowania nr  ZAPYTANIE OFERTOWE NR 35C/2022/OLKUSZ na dostawę/sprzedaż materiałów gospodarczych i środków czystości

Nazwa i  kod CPV:

Kod i nazwa według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

  • 33000000-0 – Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
  • 39000000-2 – Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące

Termin składania ofert: do dnia 26.1.2022

Nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności:  2022-916-88713

ZAPYTANIE OFERTOWE NR  35C/2022/OLKUSZ

na dostawę/sprzedaż materiałów gospodarczych i środków czystości

w ramach  projektu pod tytułem „Dzienny Dom Opieki Medycznej „ZACISZE” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2.  Poddziałanie 9.2.1. z Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr projektu: RPMP.09.02.01-12-0013/18

Zapytanie ofertowe:

  1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Załączniki Nr 1 do Zapytania ofertowego).
  2. Formularz ofertowy (Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego).
  3. Istotne postanowienia umowy – wzór umowy (Załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego).
  4. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (Załącznik Nr 4 do Zapytania ofertowego).
  5. Wzór potwierdzenia złożenia oferty (Załącznik Nr 5 do Zapytania ofertowego).
  6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Zał. 6 do Zapytania ofertowego)
  7. Klauzula informacyjna RODO (Załącznik Nr 7 do Zapytania ofertowego).

INFORMACJA DLA  ZAMIESZCZAJACEGO NA STR WW: Załączniki sa do pobrania  ze str

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/88713