Anulowanie zapytania ofertowego do postępowania nr 47G/2021/OLKUSZ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 47G/2021/OLKUSZ
na dostawę/sprzedaż środków do dezynfekcji (płyny i preparaty dezynfekujące)

w ramach projektu pod tytułem „Dzienny Dom Opieki Medycznej „ZACISZE” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2. Poddziałanie 9.2.1. z Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr projektu: RPMP.09.02.01-12-0013/18

Status ogłoszenia: Anulowane

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl