Zapytanie ofertowe do postępowania nr 47G/2021/OLKUSZ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 47G/2021/OLKUSZ na dostawę/sprzedaż środków do dezynfekcji (płyny i preparaty dezynfekujące)

w ramach projektu pod tytułem „Dzienny Dom Opieki Medycznej „ZACISZE” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2. Poddziałanie 9.2.1. z Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr projektu: RPMP.09.02.01-12-0013/18

 

Powstaje w kontekście projektu

RPMP.09.02.01-12-0013/18 – Dzienny Dom Opieki Medycznej „ZACISZE”

Zamówienia uzupełniające

nie

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z treścią dokumentu pn. Istotne postanowienia umowy – wzór umowy (Załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego).

Załączniki

DODANE DO OGŁOSZENIA W OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI Z DN. 2021-04-12

 1. 1. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 47G/2021/OLKUSZ

  Pobierz

 2. 2. ZAPYTANIE OFERTOWE PDF NR 47G/2021/OLKUSZ

  Pobierz

 3. 3. 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Załączniki Nr 1 do Zapytania ofertowego).

  Pobierz

 4. 4. 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia PDF (Załączniki Nr 1 do Zapytania ofertowego).

  Pobierz

 5. 5. 2. Formularz ofertowy (Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego).

  Pobierz

 6. 6. 2. Formularz ofertowy PDF ( Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego).

  Pobierz

 7. 7. 3. Istotne postanowienia umowy – wzór umowy (Załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego).

  Pobierz

 8. 8. 3. Istotne postanowienia umowy – wzór umowy PDF (Załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego).

  Pobierz

 9. 9. 4. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (Załącznik Nr 4 do Zapytania ofertowego)

  Pobierz

 10. 10. 4. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych PDF (Zał Nr 4 do Zapytania ofertowego)

  Pobierz

 11. 11. 5. Wzór potwierdzenia złożenia oferty PDF (Załącznik Nr 5 do Zapytania ofertowego).

  Pobierz

 12. 12. 5. Wzór potwierdzenia złożenia oferty (Załącznik Nr 5 do Zapytania ofertowego).

  Pobierz

 13. 13. 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Zał. 6 do Zapytania ofertowego)

  Pobierz

 14. 14. 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych PDF (Zał. 6 do Zap. ofertowego)

  Pobierz

 15. 15. 7. Klauzula informacyjna RODO PDF(Załącznik Nr 7 do Zapytania ofertowego).

  Pobierz

 16. 16. 7. Klauzula informacyjna RODO (Załącznik Nr 7 do Zapytania ofertowego).

  Pobierz