ZAPYTANIE OFERTOWE NR 32D/2021/OLKUSZ

Nr postępowania nr  zapytanie ofertowe nr  32D/2021/OLKUSZ

na dostawę/sprzedaż materiałów wykorzystywanych w terapii zajęciowej

Nazwa i  kod CPV:

  • 30190000-7 Różny sprzęt i artykuły biurowe
  • 37000000-8 – Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne

Termin składania ofert: do dnia 18.10.2021

Nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności:  2021-916-73288

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 32D/2021/OLKUSZ

na dostawę/sprzedaż materiałów

wykorzystywanych w terapii zajęciowej

 

dla „Dzienny Dom Opieki Medycznej „ZACISZE” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020,

Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2.  Poddziałanie 9.2.1. z Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr projektu: RPMP.09.02.01-12-0013/18

Zapytanie ofertowe:

  1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Załączniki Nr 1 do Zapytania ofertowego).
  2. Formularz ofertowy (Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego).
  3. Istotne postanowienia umowy – wzór umowy (Załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego).
  4. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (Załącznik Nr 4 do Zapytania ofertowego).
  5. Wzór potwierdzenia złożenia oferty (Załącznik Nr 5 do Zapytania ofertowego).
  6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Zał. 6 do Zapytania ofertowego)
  7. Klauzula informacyjna RODO (Załącznik Nr 7 do Zapytania ofertowego).

INFORMACJA DLA  ZAMIESZCZAJACEGO NA STR WW: Załączniki sa do pobrania  ze str

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/73288