zapytanie ofertowe nr 33B/2021/OLKUSZ na dostawę/sprzedaż ciekłego azotu medycznego

Nr postępowania nr zapytanie ofertowe nr 33B/2021/OLKUSZ na dostawę/sprzedaż ciekłego azotu medycznego

Nazwa i kod CPV:
Kod: 24111800-3 Pełna nazwa: Azot ciekły
Termin składania ofert: do dnia 30.9.2021
Nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 2021-916-70692

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 33B/2021/OLKUSZ
na dostawę/sprzedaż ciekłego azotu medycznego

dla „Dzienny Dom Opieki Medycznej „ZACISZE” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020,
Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2. Poddziałanie 9.2.1. z Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr projektu: RPMP.09.02.01-12-0013/18

Zapytanie ofertowe:
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Załączniki Nr 1 do Zapytania ofertowego).
2. Formularz ofertowy (Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego).
3. Istotne postanowienia umowy – wzór umowy (Załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego).
4. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (Załącznik Nr 4 do Zapytania ofertowego)
5. Wzór potwierdzenia złożenia oferty (Załącznik Nr 5 do Zapytania ofertowego).
6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego).
7. Ogólna klauzula informacyjna (Załącznik nr 7 do Zapytania ofertowego).

INFORMACJA DLA ZAMIESZCZAJACEGO NA STR WW: Załączniki sa do pobrania ze str
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/70692